Giáo trình Hán ngữ tập 1 phiên bản mới – Cuốn giáo trình Hán ngữ phiên bản mới duy nhất tại Việt Nam. “Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới tập 1” là cuốn đầu tiên trong bộ, nằm ở trình độ Sơ cấp dành cho người bắt đầu tiếng Trung.

Giáo trình Hán Ngữ - Tập1 - Quyển Thượng